fbpx

Варіанти відстрочення (розстрочення) податкових зобов’язань або податкового боргу

03/ 04/ 2020

Майя Святашова

Радник SPENSERS

В умовах карантину та нестабільної фінансової ситуації, платники податків все частіше задаються питанням розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань або податкового боргу. В даному матеріалі пропонуємо розглянути механізми, передбачені чинним законодавством України.

Перш ніж перейти до механізму, розберемося з термінологією податкового законодавства.

Грошове зобов’язання платника податків – сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (пп.14.1.39, п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України).

Податкове зобов’язання – сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (пп. 14.1.156, п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України).

Податковий борг – сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені (пп. 14.1.175, п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України).

Платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розстрочення або відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу. Платник податків, який звертається до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань, вважається таким, що узгодив суму такого грошового зобов’язання.

Розстроченням (відстроченням) грошових зобов’язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов’язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру 120 % річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день прийняття контролюючим органом рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу.

Тобто, фактично, держава в особі податкових органів дає можливість платнику податків користуватись коштами під відсоток (своєрідна фінансова послуга).

Тепер пропоную розглянути окремо порядок розстрочення та відстрочення, оскільки вони є різними.

І. Для отримання розстрочення платником податків подається:

  • заява, згідно з якою визначено підставу для її отримання  (перелік обставин, що є підставою для розстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу заявника, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1235);
  • економічне обґрунтування, яке складається з:

– переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу і доказів існування таких обставин;

– аналізу фінансового стану;

– графіка погашення розстрочених (відстрочених) сум;

– розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1235 «Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин» визначає обставини, що є підставою для розстрочення з переліком доказів. Розглянемо деякі з них:

  • Загроза виникнення   неплатоспроможності   (банкрутства) заявника  в  разі  своєчасної  та  в  повному  обсязі  сплати  ним грошового  зобов’язання  або погашення податкового боргу в повному обсязі.

Зазначена обставина підтверджується висновком про  результати аналізу  фінансового  стану  заявника, що проводиться контролюючим органом за даними бухгалтерського обліку.

  • Недостатність майна  заявника  –  фізичної   особи   (без урахування майна,  на яке відповідно до законодавства не може бути звернено стягнення) для своєчасної  та  у  повному  обсязі  сплати грошового  зобов’язання  або погашення податкового боргу в повному обсязі чи відсутність у заявника – фізичної особи майна.

Зазначена  обставина підтверджується результатами проведеного контролюючим  органом  аналізу  поданих  заявником документів щодо наявності власного рухомого та нерухомого майна, а також власних доходів.

  • Виконання заявником плану реорганізації власного виробництва та/або зміна його організаційної структури, що призводить (може призвести) до значного спаду виробництва протягом певного періоду.

Зазначена обставина підтверджується документами, що засвідчують здійснення заявником реорганізації    власного виробництва   та/або   зміну   його   організаційної  структури  з розрахунками їх впливу на ефективність виробництва та рівень  його прибутковості.

Розстрочені суми грошових зобов’язань або податкового боргу (в тому числі окремо – суми штрафних (фінансових) санкцій) погашаються рівними частками починаючи з місяця, що настає за тим місяцем, у якому прийнято рішення про надання такого розстрочення.

ІІ. Для отримання відстрочення платником податків подається:

  • заява, згідно з якою визначено підставу для її отримання (підставами для отримання відстрочення є лише обставини непереборної сили, що підтверджуються:

– сертифікатом Торгово-промислової палати форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)

– рішенням Президента України про оголошення окремих місцевостей України зоною надзвичайної екологічної ситуації, затвердженим Верховною Радою України.

При цьому висновки Торгово-промислової палати мають містити чітке посилання на норми статей 100.4, 100.5 Податкового кодексу України.

У разі  підтвердження  наявності  обставин  непереборної сили рішеннями Президента України про оголошення окремих  місцевостей України  зоною  надзвичайної  екологічної ситуації,  затвердженими Верховною Радою України,  заявник додатково подає довідку,  видану відповідним місцевим органом, що  має  право  підтверджувати наявність обставин непереборної сили.

Відстрочені суми грошових зобов’язань або податкового боргу погашаються рівними частками починаючи з будь-якого місяця, визначеного відповідним контролюючим органом чи відповідним органом місцевого самоврядування, який згідно із пунктом 100.8 цієї статті затверджує рішення про розстрочення або відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, але не пізніше закінчення 12 календарних місяців з дня виникнення такого грошового зобов’язання або податкового боргу, або одноразово у повному обсязі.

Розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу надається окремо за кожним податком і збором.

Якщо сума грошового зобов’язання чи податкового боргу, заявлена до розстрочення, відстрочення, становить 1 мільйон гривень і більше, розстрочення, відстрочення надається лише за умови:

передачі у податкову заставу майна платника податків, балансова вартість якого дорівнює або перевищує заявлену до розстрочення, відстрочення суму грошового зобов’язання, – у разі розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань;

перебування у податковій заставі майна платника податків, балансова вартість якого дорівнює або перевищує заявлену до розстрочення, відстрочення суму податкового боргу, – у разі розстрочення, відстрочення податкового боргу.

Строки сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки можуть бути перенесені шляхом прийняття окремого рішення та внесення відповідних змін до договорів розстрочення, відстрочення.

Порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків затверджено Наказом Міністерства доходів і зборів України № 574 від 10.10.2013р. (надалі – Порядок).

Звертаю увагу, що розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) вважається наданим, якщо на підставі заяви платника податків прийнято відповідне рішення органу доходів і зборів та укладено договір про розстрочення (відстрочення).

На суму розстроченого (відстроченого) грошового зобов’язання (податкового боргу) нараховуються проценти за кожний календарний день користування платником розстроченням (відстроченням) грошових зобов’язань (податкового боргу).

Сума нарахованих процентів, не сплачена платником податків у строки, визначені договором про розстрочення (відстрочення) грошового зобов’язання (податкового боргу), визнається сумою податкового боргу платника податків (п. 1.6 Порядку).

Якщо до складу розстроченої (відстроченої) суми входить пеня, нарахована за несвоєчасну сплату грошового зобов’язання, то для розрахунку процентів береться сума за вирахуванням суми такої пені.

Крім рішення податкового органу, з платником податків також укладається договір про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу).

Платник податків має право достроково погасити розстрочену (відстрочену) суму грошового зобов’язання (податкового боргу) або її частину разом із сумою нарахованих на цю суму процентів.

Для документального оформлення дострокового погашення розстрочених (відстрочених) сум грошового зобов’язання (податкового боргу) платник податків не пізніше третього робочого дня за днем дострокового погашення повинен звернутися до органу доходів і зборів, який укладав з ним договір про розстрочення (відстрочення), із заявою про скорочення строків дії розстрочення (відстрочення) внаслідок дострокового погашення розстрочених (відстрочених) сум грошових зобов’язань (податкового боргу) з обов’язковим визначенням сум та реквізитів документа про дострокове погашення.

Після перевірки даних, викладених у заяві, яка проводиться не пізніше дня, наступного за днем подання такої заяви, працівники підрозділу, до функцій якого належать питання розстрочення (відстрочення) грошового зобов’язання (податкового боргу), органу доходів і зборів вносять відповідні зміни до договору про розстрочення (відстрочення).

Внесення таких змін до договору про розстрочення (відстрочення) та журналу здійснюється не пізніше дня, наступного за днем проведення перевірки даних, викладених у заяві.

На сьогоднішній день процедура отримання розстрочення (відстрочення) грошового зобов’язання є непростою та потребує підготовки документації та належного обґрунтування. Але, коли мова йде про збереження бізнесу в умовах кризи, необхідно розглядати всі наявні можливості.

Команда «Спенсерс» готова допомогти Вашому бізнесу в оформленні відповідної документації.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Вибачте, для коментування необхідно увійти.
Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальни мережами.
0 Шейрів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: