fbpx

Банкрутство фізичних осіб в період карантину: що варто знати

13/ 05/ 2020
  Ліана Гвелесіані. Юрист SPENSERS В сучасних реаліях розповсюдження коронавірусу і пов’язані з цим обмеження можуть призвести до негативних наслідків не тільки для здоров’я людини, а й суттєво вплинути на її фінансовий стан. Втрата громадянами роботи, власного бізнесу або здешевлення їхніх активів через спричиненукоронавірусом кризу не дає можливості належним чином виконувати існуючі боргові зобов’язання. Не дивлячись на те, що низка українських банків запровадила так звані кредитні канікули для фізичнихосіб на період карантину, все йде до того, що до недавніх пір не дуже популярна в Україні процедура визнанняфізичних осіб банкрутами, може стати дуже актуальною. Оскільки банкрутство фізичних осіб є відносно новим поняттям для українського законодавства, у ційстатті спробуємо відповісти на найпошіреніші питання стосовно визнання фізичних осіб неплатоспроможними всудовому порядку та особливостей цієї процедури в умовах карантину. За яких умов фізична особа може подати заяву про визнання себе банкрутом? Боржник може подати до суду заяву про неплатоспроможність за наявності таких умов: заборгованість становить не менше ніж 30 мінімальних розмірів заробітної плати; боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців; винесено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке можназвернути стягнення; існують інші обставини, які підтверджують неможливість виконувати грошові зобовязання чиздійснювати звичайні поточні платежі. Разом з заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржник зобов’язаний подати проєкт плану реструктуризації боргів та декларацію про майновий стан за три роки, що передувалиподанню заяви (декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів йогосім’ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати). Зауважуємо, що заяву про неплатоспроможність фізичної особи може подати лише сам боржник.Кредитор не має права ініціювати банкрутство фізичної особи за жодних обставин, навіть за наявності безспірноїзаборгованості. У разі відсутності підстав для відмови у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність або для повернення такої заяви господарський суд не пізніше п’яти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу про прийняття заяви до розгляду. Які правові наслідки для фізичної особи-боржника матиме відкриття провадження у справі пронеплатоспроможність? Перш за все, господарський суд має право за власною ініціативою або за клопотанням сторін вжитиобмежувальних заходів для забезпечення вимог кредиторів. До таких обмежувальних заходів належать, зокрема:заборона боржнику укладати правочини (договори), зобов’язання боржника передати майно, інші цінності назберігання третім особам, заборона боржнику розпоряджатися його нерухомим майном та цінними паперами,накладення арешту на конкретне майно боржника та інші заходи для збереження майна боржника, в тому числізаборона виїзду боржника за кордон. Які варіанти розвитку подій існують далі? У процедурі банкрутства фізичної особи є два можливих варіанти розвитку подій: реструктуризація боргівабо визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів. Реструктуризація є найбільш оптимальним варіантом закінчення справи про банкрутство фізичної особи як для боржника, так і для кредиторів.    Складається план реструктуризації, в якому зазначається розмірвизнаних судом вимог кредиторів із зазначенням суми та черговості задоволення, інформація про всі доходиборжника, а також про ймовірні очікувані доходи в майбутньому, розмір щомісячної суми, яка буде виділятися назадоволення вимог кредиторів, вимоги кредиторів, які будуть прощені (списані) у разі виконання плануреструктуризації боргів. Неодмінною складовою такого плану і мінімальною гарантією задовільного фінансовогостану боржника є встановлення в такому плані суми, яка щомісячно залишатиметься боржнику для задоволенняйого побутових потреб, у розмірі одного прожиткового мінімуму на боржника та кожну особу, що перебуває найого утриманні. Варто зазначити, що не підлягають реструктуризації борги боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, щодосплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та щодо сплати іншихобов’язкових платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За результатами розгляду звіту про виконання плану реструктуризації господарський суд приймає постанову про закриття провадження у справі про неплатоспроможність у звязку з виконанням боржником плануреструктуризації боргів. Альтернативним варіантом закінчення цієї історії є визнання боржника банкрутом та введення процедури погашення боргів — у разі невиконання боржником плану реструктуризації боргів та у випадку, якщо протягом120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не був схваленийплан реструктуризації боргів боржника або прийняте рішення про перехід до процедури погашення боргів. У разі визнання боржника банкрутом господарський суд призначає керуючого реалізацією майна боржника, який спільно з боржником проводить інвентаризацію його майна та визначає його вартість. Такемайно складає ліквідаційну масу. Необхідно зазначити, що Кодекс містить низку обмежень щодо майна боржника, завдяки якому можнапогасити його борги. До складу ліквідаційної маси не включається: житло, яке є єдиним місцем проживання сімїборжника (квартира не більше ніж 60 м2 або житловою площею не більше ніж 13,65 м2 на кожного члена сімїборжника чи житловий будинок не більше ніж 120 м2) та не є предметом забезпечення, а також інше майноборжника, на яке згідно із законодавством не може бути звернене стягнення; кошти, які перебувають на рахункаху пенсійних фондах та фондах соціального страхування. Суд може виключити зі складу ліквідаційної маси майноборжника, на яке може бути звернене стягнення, але воно є необхідним для задоволення нагальних потребборжника або членів його сімї, а також речі, вартістю не більше ніж 10 розмірів мінімальної заробітної плати, якіє неліквідними або дохід від реалізації яких істотно не вплине на задоволення вимог кредиторів. При цьому зліквідаційної маси не можна виключити вищевказане майно загальною вартістю понад 30 мінімальнихзаробітних плат. Примітка: хоч інститут банкрутства фізичної особи було запроваджено тільки у минулому році, судами вжерозглядається низка таких справ. Це означає, що скоро можна буде прогледіти певні тенденції у судовій практиціщодо застосування відповідних норм з приводу банкрутства фізичних осіб. Варто зазначити, що 26.03.2020Господарським судом Запорізької області вже було ухвалено перше рішення про визнання фізособи банкрутом.Суд дійшов до висновку, що боржник правомірно звернувся до суду з заявою про відкриття провадження усправі про неплатоспроможність фізичної особи та визнав останню банкрутом і застосував процедуру погашенняборгів фізичної особи (Справа № 908/3329/19).  Які труднощі у розгляді справи про неплатоспроможність фізичної особи можуть виникнути у зв’язку зкарантином? У звязку з карантином для учасників справи про неплатоспроможність фізичної особи, виникає рядпроблем. Перше - це невизначеність у часі щодо вирішення судом питання про прийняття заяви пронеплатоспроможність до розгляду. Так, деякі судді відкладають розгляд заяви фізичних осіб про відкриттяпровадження у справі про неплатоспроможність без визначення конкретної дати відкладення, тобто навіть невідкриваючи провадження. Друге - можуть виникати проблеми з отриманням документів, що мають додаватися разом з заявою пропорушення провадження у справі про неплатоспроможність. Згідно з частиною 3 статті 116 Кодексу України зпроцедур банкрутства до такої заяви додаються, зокрема, відомості про роботодавця (роботодавців) заявника(тобто довідка з місця роботи боржника). Однак, постановою Кабінету Міністрів України № 211 забороненороботу великої кількості підприємств. Для боржника це означає додаткові труднощі в отриманні довідки з місцяроботи або взагалі неможливість її отримання до моменту скасування відповідних обмежувальних заходів. Цепризведе до залишення заяви про порушення провадження у справі про неплатоспроможність без руху, а в разінеподання в установлений судом термін - повернення без розгляду. Окремо хотілося би розглянути питання проведення судового засідання в режимі відеоконференції під час дії карантину. Наразі діє Наказ Державної судової адміністрації від 08.04.2020 №169 «Про затвердження Порядкуроботи з технічними засобами відеоконференцзв’язку під час судового засідання в адміністративному,цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду», яким передбачено, щодля участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник справи повинен попередньо зареєструватисьз використанням власного електронного підпису в Системі відеоконференцзв’язку (програмне забезпечення«EasyCon») на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою www.court.gov.ua та перевірити наявні унього власні технічні засоби на відповідність технічним вимогам, наведеним в додатку 1 до цього Порядку. Заявапро участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду подається учасникомсправи не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання. Згідно з Порядком, підтвердження особи учасника справи відбувається шляхом його авторизації в системівідеоконференцзв’язку із застосуванням електронного підпису. Тож, система не дає можливості участі всудовому засіданні у режимі відеоконференції неавторизованим учасникам. Що маємо у підсумку? В умовах економічної кризи інститут банкрутства фізичної особи може стати дієвим механізмом, що дозволить боржнику-фізичній особі отримати належний захист і зберегти активи для відновлення платоспроможності та стане гарантією повернення заборгованості для кредитора. Однак чи дійсно визнання неплатоспроможності зможе стати інструментом для ефективного захисту прав боржників і кредиторів покаже час і судова практика.

Ліана Гвелесіані

Юрист SPENSERS

В сучасних реаліях розповсюдження коронавірусу і пов’язані з цим обмеження можуть призвести до негативних наслідків не тільки для здоров’я людини, а й суттєво вплинути на її фінансовий стан.

Втрата громадянами роботи, власного бізнесу або здешевлення їхніх активів через спричиненукоронавірусом кризу не дає можливості належним чином виконувати існуючі боргові зобов’язання.

Не дивлячись на те, що низка українських банків запровадила так звані кредитні канікули для фізичнихосіб на період карантину, все йде до того, що до недавніх пір не дуже популярна в Україні процедура визнанняфізичних осіб банкрутами, може стати дуже актуальною.

Оскільки банкрутство фізичних осіб є відносно новим поняттям для українського законодавства, у ційстатті спробуємо відповісти на найпошіреніші питання стосовно визнання фізичних осіб неплатоспроможними всудовому порядку та особливостей цієї процедури в умовах карантину.

За яких умов фізична особа може подати заяву про визнання себе банкрутом?

Боржник може подати до суду заяву про неплатоспроможність за наявності таких умов:

  1. заборгованість становить не менше ніж 30 мінімальних розмірів заробітної плати;
  2. боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців;
  3. винесено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке можназвернути стягнення;
  4. існують інші обставини, які підтверджують неможливість виконувати грошові зобовязання чиздійснювати звичайні поточні платежі.

Разом з заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржник зобов’язаний подати проєкт плану реструктуризації боргів та декларацію про майновий стан за три роки, що передувалиподанню заяви (декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів йогосім’ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати).

Зауважуємо, що заяву про неплатоспроможність фізичної особи може подати лише сам боржник.Кредитор не має права ініціювати банкрутство фізичної особи за жодних обставин, навіть за наявності безспірноїзаборгованості.

У разі відсутності підстав для відмови у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність або для повернення такої заяви господарський суд не пізніше п’яти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу про прийняття заяви до розгляду.

Які правові наслідки для фізичної особиборжника матиме відкриття провадження у справі пронеплатоспроможність?

Перш за все, господарський суд має право за власною ініціативою або за клопотанням сторін вжитиобмежувальних заходів для забезпечення вимог кредиторів. До таких обмежувальних заходів належать, зокрема:заборона боржнику укладати правочини (договори), зобов’язання боржника передати майно, інші цінності назберігання третім особам, заборона боржнику розпоряджатися його нерухомим майном та цінними паперами,накладення арешту на конкретне майно боржника та інші заходи для збереження майна боржника, в тому числізаборона виїзду боржника за кордон.

Які варіанти розвитку подій існують далі?

У процедурі банкрутства фізичної особи є два можливих варіанти розвитку подій: реструктуризація боргівабо визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів.

Реструктуризація є найбільш оптимальним варіантом закінчення справи про банкрутство фізичної особи як для боржника, так і для кредиторів.    Складається план реструктуризації, в якому зазначається розмірвизнаних судом вимог кредиторів із зазначенням суми та черговості задоволення, інформація про всі доходиборжника, а також про ймовірні очікувані доходи в майбутньому, розмір щомісячної суми, яка буде виділятися назадоволення вимог кредиторів, вимоги кредиторів, які будуть прощені (списані) у разі виконання плануреструктуризації боргів. Неодмінною складовою такого плану і мінімальною гарантією задовільного фінансовогостану боржника є встановлення в такому плані суми, яка щомісячно залишатиметься боржнику для задоволенняйого побутових потреб, у розмірі одного прожиткового мінімуму на боржника та кожну особу, що перебуває найого утриманні.

Варто зазначити, що не підлягають реструктуризації борги боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, щодосплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та щодо сплати іншихобов’язкових платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

За результатами розгляду звіту про виконання плану реструктуризації господарський суд приймає постанову про закриття провадження у справі про неплатоспроможність у звязку з виконанням боржником плануреструктуризації боргів.

Альтернативним варіантом закінчення цієї історії є визнання боржника банкрутом та введення процедури погашення боргів — у разі невиконання боржником плану реструктуризації боргів та у випадку, якщо протягом120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не був схваленийплан реструктуризації боргів боржника або прийняте рішення про перехід до процедури погашення боргів.

У разі визнання боржника банкрутом господарський суд призначає керуючого реалізацією майна боржника, який спільно з боржником проводить інвентаризацію його майна та визначає його вартість. Такемайно складає ліквідаційну масу.

Необхідно зазначити, що Кодекс містить низку обмежень щодо майна боржника, завдяки якому можнапогасити його борги. До складу ліквідаційної маси не включається: житло, яке є єдиним місцем проживання сімїборжника (квартира не більше ніж 60 м2 або житловою площею не більше ніж 13,65 м2 на кожного члена сімїборжника чи житловий будинок не більше ніж 120 м2) та не є предметом забезпечення, а також інше майноборжника, на яке згідно із законодавством не може бути звернене стягнення; кошти, які перебувають на рахункаху пенсійних фондах та фондах соціального страхування. Суд може виключити зі складу ліквідаційної маси майноборжника, на яке може бути звернене стягнення, але воно є необхідним для задоволення нагальних потребборжника або членів його сімї, а також речі, вартістю не більше ніж 10 розмірів мінімальної заробітної плати, якіє неліквідними або дохід від реалізації яких істотно не вплине на задоволення вимог кредиторів. При цьому зліквідаційної маси не можна виключити вищевказане майно загальною вартістю понад 30 мінімальнихзаробітних плат.

Примітка: хоч інститут банкрутства фізичної особи було запроваджено тільки у минулому році, судами вжерозглядається низка таких справ. Це означає, що скоро можна буде прогледіти певні тенденції у судовій практиціщодо застосування відповідних норм з приводу банкрутства фізичних осіб. Варто зазначити, що 26.03.2020Господарським судом Запорізької області вже було ухвалено перше рішення про визнання фізособи банкрутом.Суд дійшов до висновку, що боржник правомірно звернувся до суду з заявою про відкриття провадження усправі про неплатоспроможність фізичної особи та визнав останню банкрутом і застосував процедуру погашенняборгів фізичної особи (Справа № 908/3329/19). 

Які труднощі у розгляді справи про неплатоспроможність фізичної особи можуть виникнути у зв’язку зкарантином?

У звязку з карантином для учасників справи про неплатоспроможність фізичної особи, виникає рядпроблем.

Перше – це невизначеність у часі щодо вирішення судом питання про прийняття заяви пронеплатоспроможність до розгляду. Так, деякі судді відкладають розгляд заяви фізичних осіб про відкриттяпровадження у справі про неплатоспроможність без визначення конкретної дати відкладення, тобто навіть невідкриваючи провадження.

Друге – можуть виникати проблеми з отриманням документів, що мають додаватися разом з заявою пропорушення провадження у справі про неплатоспроможність. Згідно з частиною 3 статті 116 Кодексу України зпроцедур банкрутства до такої заяви додаються, зокрема, відомості про роботодавця (роботодавців) заявника(тобто довідка з місця роботи боржника). Однак, постановою Кабінету Міністрів України № 211 забороненороботу великої кількості підприємств. Для боржника це означає додаткові труднощі в отриманні довідки з місцяроботи або взагалі неможливість її отримання до моменту скасування відповідних обмежувальних заходів. Цепризведе до залишення заяви про порушення провадження у справі про неплатоспроможність без руху, а в разінеподання в установлений судом термін – повернення без розгляду.

Окремо хотілося би розглянути питання проведення судового засідання в режимі відеоконференції під час дії карантину. Наразі діє Наказ Державної судової адміністрації від 08.04.2020 №169 «Про затвердження Порядкуроботи з технічними засобами відеоконференцзв’язку під час судового засідання в адміністративному,цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду», яким передбачено, щодля участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник справи повинен попередньо зареєструватисьз використанням власного електронного підпису в Системі відеоконференцзв’язку (програмне забезпечення«EasyCon») на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою www.court.gov.ua та перевірити наявні унього власні технічні засоби на відповідність технічним вимогам, наведеним в додатку 1 до цього Порядку. Заявапро участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду подається учасникомсправи не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання.

Згідно з Порядком, підтвердження особи учасника справи відбувається шляхом його авторизації в системівідеоконференцзв’язку із застосуванням електронного підпису. Тож, система не дає можливості участі всудовому засіданні у режимі відеоконференції неавторизованим учасникам.

Що маємо у підсумку?

В умовах економічної кризи інститут банкрутства фізичної особи може стати дієвим механізмом, що дозволить боржнику-фізичній особі отримати належний захист і зберегти активи для відновлення платоспроможності та стане гарантією повернення заборгованості для кредитора. Однак чи дійсно визнання неплатоспроможності зможе стати інструментом для ефективного захисту прав боржників і кредиторів покаже час і судова практика.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальни мережами.
0 Шейрів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: